Ref: Program de împădurire cu fonduri din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor urmează să lanseze luna aceasta un program dedicat înființării de noi suprafețe de pădure. Sprijinul acordat va fi considerabil: 10.000 de euro/hectar primă de înființare și, ulterior, timp de 20 de ani, câte 456 de euro subvenție anuală.
PNRR COMPONENTA C2. PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII
Rata de finanțare

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din costurile standard.

Pierderea de venit agricol are un cuantum anual de 190 euro/ha.
La depunerea proiectului tehnic de împădurire, acesta trebuie să conțină ca anexă și actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol, emis de către Agenția de Protecția Mediului arondată territorial.
Dacă terenul se află situat în cadrul unui sit Natura 2000, atunci soluția tehnică din proiectul de împădurire trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind menționată în cadrul actului de reglementare pentru împădurirea terenului agricol.
Plantația forestieră realizată în baza schemei, va fi menținută pe o durată de minim 20 de ani de la înființare, respectând condițiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire și întreținere a plantațiilor prevăzute în prezenta schemă.
Lucrările de înființare a plantației forestiere la nivel de parcelă/u.s. se vor realiza într-o singură perioadă de repaus vegetativ, de regulă în perioada cuprinsă între data de 1 octombrie a anului anterior și data de 30 aprilie a anul curent. Perioada este strict determinată de condițiile meteorologice (temperaturi pozitive ale aerului, sol dezghețat) și fenologice (puieții de foioase au frunzele uscate / căzute toamna și mugurii nedesfăcuți primăvara) și poate fi orientativă, prin adaptarea corespunzătoare a acestor condiții.
Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin sunt diferite, în funcție de tipul beneficiarilor, astfel:
5.1 Persoanele fizice:

 1. Actul de identitate a persoanei fizice – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 2. Doar dacă este cazul: împuternicire pentru o altă persoana fizică desemnată în relația cu MMAP, cu menționarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă împuternicirea și actul de identitate al împuternicitului– se depun în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 3. Proiectul tehnic de împădurire – se depune în formă scanată în aplicație;
 4. Actul doveditor privind deținerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat moștenitor, proces verbal de punere în posesie, extras din Registrul Agricol sau altul asemenea – anexă în proiect;
 5. Declarație pe propria răspundere de confirmare a faptului că deținătorul este și utilizator al terenului sau Documentul privind dreptul de utilizare a terenului (contract de arendă, de concesiune, de comodat etc.) ce cuprinde acordul utilizatorului pentru împădurire – anexă în proiect;
 6. Adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – anexă în proiect;
 7. Declaraţie pe propria răspundere privind situația juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate – anexă în proiect;
 8. Adeverință de la primărie privind neincluderea terenului în proiecte de interes național, județean sau local – anexă în proiect;
 9. Documentul emis de APM privind actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol. – anexă în proiect
 10. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România – la depunerea cererii de sprijin.
  5.2. Entitățile fără personalitate juridică (Persoane fizice autorizate – PFA, Întreprindere Individuală – ÎI, Întreprindere familială – ÎF):
 11. Actul de identitate a persoanei fizice autorizate (PFA)/ a întreprinzătorului persoană fizică titulară (ÎI), a reprezentantului desemnat (ÎF) – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 12. Doar în cazul ÎF: Împuternicire pentru stabilirea reprezentantului desemnat de ÎF în relația cu MMAP, cu menționarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă, semnată de toți membrii întreprinderii – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 13. Doar dacă este cazul: Împuternicire pentru o altă persoana fizică desemnată de către persoana fizică autorizată (PFA)/ întreprinzătorul persoană fizică titulară (ÎI)/ reprezentantul desemnat (ÎF) în relația cu MMAP, cu menționarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă împuternicirea și actul de identitate al împuternicitului– se depun în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 14. Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 15. Proiectul tehnic de împădurire – se depune în formă scanată în aplicație;
 16. Actul doveditor privind deținerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat moștenitor, proces verbal de punere în posesie, extras din Registrul Agricol sau altul asemenea – anexă în proiect;
 17. Declarație pe propria răspundere de confirmare a faptului că deținătorul este și utilizator al terenului sau Documentul privind dreptul de utilizare a terenului (contract de arendă, de concesiune, de comodat etc.) ce cuprinde acordul utilizatorului pentru împădurire – anexă în proiect;
 18. Adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – anexă în proiect;
 19. Declaraţie pe propria răspundere privind situația juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate – anexă în proiect;
 20. Adeverință de la primărie privind neincluderea terenului în proiecte de interes național, județean sau local – anexă în proiect;
 21. Documentul emis de APM privind actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol. – anexă în proiect
 22. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România – la depunerea cererii de sprijin.
 23. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de sprijin – la depunerea cererii de sprijin;
  5.3 Forme de asociere simplă, fără personalitate juridică
 24. Actul de identitate al reprezentantului desemnat – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 25. Documentul de stabilire a asocierii simple, încheiat conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 36/1991, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde scopul, durata și inclusiv numele reprezentantului desemnat al asocierii – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 26. Proiectul tehnic de împădurire – se depune în formă scanată în aplicație;
 27. Actul doveditor privind deținerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat moștenitor, proces verbal de punere în posesie, extras din Registrul Agricol sau altul asemenea – anexă în proiect;
 28. Declarație pe propria răspundere de confirmare a faptului că deținătorul este și utilizator al terenului sau Documentul privind dreptul de utilizare a terenului (contract de arendă, de concesiune, de comodat etc.) ce cuprinde acordul utilizatorului pentru împădurire – anexă în proiect;
 29. Adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – anexă în proiect;
 30. Declaraţie pe propria răspundere privind situația juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate – anexă în proiect;
 31. Adeverință de la primărie privind neincluderea terenului în proiecte de interes național, județean sau local – anexă în proiect;
 32. Documentul emis de APM privind actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol. – anexă în proiect
 33. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România – la depunerea cererii de sprijin.
  5.4 Persoanele juridice de drept privat (societăți comerciale, cooperative agricole, asociații și fundații, culte
  religioase, etc.):
 34. Actul de identitate al împuternicitului legal – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în
  aplicație;
 35. Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)/Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
  (RAF) – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 36. Proiectul tehnic de împădurire – se depune în formă scanată în aplicație;
 37. Actul/Hotărârea organului de decizie privind derularea proiectului, care să menționeze amplasamentul și suprafața
  propusă pentru împădurire și prin care se stabilește împuternicitul legal în relația cu MMAP, semnată și ștampilată de
  reprezentantul legal al persoanei juridice – anexă în proiect;
 38. Actul doveditor privind deținerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu
  de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat moștenitor, proces verbal de punere în
  posesie, extras din Registrul Agricol sau altul asemenea – anexă în proiect;
 39. Declarație pe propria răspundere de confirmare a faptului că deținătorul este și utilizator al terenului sau
  Documentul privind dreptul de utilizare a terenului (contract de arendă, de concesiune, de comodat etc.) ce cuprinde
  acordul utilizatorului pentru împădurire – anexă în proiect;
 40. Adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – anexă în proiect;
 41. Declaraţie pe propria răspundere privind situația juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate –
  anexă în proiect;
 42. Adeverință de la primărie privind neincluderea terenului în proiecte de interes național, județean sau local – anexă
  în proiect;
 43. Documentul emis de APM privind actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol. – anexă în proiect;
 44. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România – la depunerea cererii de sprijin;
 45. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria “întreprindere în dificultate” – la
  depunerea cererii de sprijin. Dacă este cazul, pot fi solicitate și situațiile financiare care au stat la baza declarației;
 46. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, eliberat cu
  maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de sprijin – la depunerea cererii de sprijin;
 47. Persoanele juridice de drept privat care se încadrează în categoria „întreprinderi mari” vor depune și un scenariu
  contrafactual, prin care se analizează efectele acordării ajutorului de stat prin comparație cu situația ipotetică în care
  nu s-ar acorda acest ajutor, din punct de vedere al apariției unor disfuncţionalități a pieţei şi al înregistrării unei
  schimbări în comportamentul beneficiarului – la depunerea cererii de sprijin.
  5.5 Persoane juridice de drept public (unități administrativ teritoriale, etc.):
 48. Actul de identitate al împuternicitului legal – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în
  aplicație;
 49. Certificat de înregistrare fiscală – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 50. Proiectul tehnic de împădurire – se depune în formă scanată în aplicație;
 51. Actul doveditor privind deținerea terenului, care poate fi, Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public –
  atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, cu menționarea punctului în care se
  regăsește terenul propus pentru împădurire. În cazul în care terenul nu este înscris în Inventarul bunurilor care
  alcătuiesc domeniul public, solicitantul va depune Hotărârea Consiliului Local, ce a fost în prealabil supusă controlului
  de legalitate de către Instituția Prefectului, privind includerea terenului în domeniul public local – anexă în proiect;
  6
 52. Hotărârea Consiliului local privind derularea proiectului, care să menționeze amplasamentul și suprafața propusă
  pentru împădurire și prin care stabilește împuternicitul legal în relația cu MMAP, semnată și ștampilată de
  reprezentantul legal al persoanei juridice de drept public, ce a fost în prealabil supusă controlului de legalitate de
  către Instituția Prefectului, privind includerea terenului în domeniul public local – anexă în proiect;
 53. Declarație pe propria răspundere de confirmare a faptului că deținătorul este și utilizator al terenului sau
  Documentul privind dreptul de utilizare a terenului (contract de arendă, de concesiune, de comodat etc.) ce cuprinde
  acordul utilizatorului pentru împădurire – anexă în proiect;
 54. Adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – anexă în proiect;
 55. Adeverință eliberată de Primăria pe raza căreia se află terenul propus spre împădurire prin care se confirmă că
  pentru terenul respectiv nu există solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate și nici litigii de proprietate
  – anexă în proiect;
 56. Adeverință de la primărie privind neincluderea terenului în proiecte de interes național, județean sau local – anexă
  în proiect;
 57. Documentul emis de APM privind actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol. – anexă în proiect;
 58. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România – la depunerea cererii de sprijin.
 59. Persoanele juridice de drept public care se încadrează în categoria „întreprinderi mari” vor depune și un scenariu
  contrafactual, prin care se analizează efectele acordării ajutorului de stat prin comparație cu situația ipotetică în care
  nu s-ar acorda acest ajutor, din punct de vedere al apariției unor disfuncţionalități a pieţei şi al înregistrării unei
  schimbări în comportamentul beneficiarului – la depunerea cererii de sprijin.

  Serviciile de consultanță includ:
  ✓ Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;
  ✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
  ✓ Redactare Plan de afaceri, cerere de finanțare și orice document necesar depunerii proiectului;
  ✓ Depunerea cererii de finanțare.
  ✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări dacă este cazul;
  ✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
  ✓ Consultanță pentru implementarea planului de afaceri;
  ✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
  ✓ Realizarea dosarului de decont.