OFERTA ECONOMIE CIRCULARA

Ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, elaborat în baza Ordonanței
Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea unei scheme
de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

OBIECTIVUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

Schema de ajutor de minimis își propune să sprijine întreprinderile în vederea stimulării realizării unor
investiții și a unor categorii de activități cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt
prevăzute în Ordonanța de Guvern nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin
instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, denumită în
continuare OG nr. 27/2022.

BENEFICIARI

Beneficiarii sunt persoane juridice ce desfăşoară activităţi în sectoarele de activitate prevăzute
în anexa la OG nr. 27/2022, redată mai jos.

CONDIȚII

• Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Economiei, sub formă de granturi, în raport cu cheltuielile eligibile
prevăzute în art.25 din OG nr. 27/2022.
• Proiectele din cadrul schemei sunt finanţate în procent de 85% din cheltuielile eligibile.
• Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o cofinanţare de 15% din surse proprii, sub o formă
care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
• Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate
depăşi, la data semnării contractului de finanţare, echivalentul în lei al sumei de 200.000
de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost
acordat din surse naţionale sau europene.
• Pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra
cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu
poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani
fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau
europene.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTELOR

Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar prin prezenta schemă trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la art. 18 din OG nr. 27/2022;
b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;
c) să asigure implementarea proiectului în maximum 16 luni de la data încheierii
contractului de finanţare;
d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea
proiectului

COSTURI ELIGIBILE

În baza prezentei scheme sunt considerate costuri eligibile următoarele:
a) costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale;
b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma
investiţiei realizate, după caz.
Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt utilizate exclusiv de către beneficiar la locul realizării investiţiei;
b) sunt amortizabile;
c) sunt achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
d) sunt incluse în activele beneficiarului şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru
care s-a acordat ajutorul de minimis pe o perioadă de minimum trei ani.
Precizări! TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă și aferentă
unui cost eligibil.
Active corporale = terenuri, utilaje, mașini, echipamente, instalații tehnice, construcții (numai în
cazul următoarelor categorii de activități: înfiinţarea şi/sau dotarea şi/sau modernizarea
laboratoarelor de testare pentru materialele şi produsele rezultate din activităţi de economie
circulară, respectiv acreditarea acestora, după caz și înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de
centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor în vederea reutilizării deşeurilor şi reparării
bunurilor, cf. art. 18 lit. c) și d) din OG 27/2022).

ACTIVELE CORPORALE TREBUIE SĂ FIE NOI.

Costurile de investitii cu activele corporale pot reprezenta:

 • costuri pentru cumparare echipamente, instalatii tehnologice, terenuri, constructii;
 • costuri pentru inchiriere terenuri, constructii. Contractul de închiriere va cuprinde cel putin perioada de implementare a proiectului.

Costuri eligibile pentru costurile salariale, în sensul celor de mai sus:

 • Locurile de muncă nou-create înseamnă că sunt create ulterior depunerii cererii de finanțare și demarării proiectului.
 • Locurile de muncă sunt ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
 • Costurile eligile pentru costurile salariale se estimeaza pentru o perioada de minim 6 luni de la data ocuparii locului de munca dar nu mai mult de 12 luni si fara a depasi perioada de implementare a proiectului.

CATEGORII DE ACTIVITATI FINANȚATE

Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat în cadrul prezentei scheme, conform art.
18 din O.G. 27/2022, sunt următoarele:
a) transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deşeuri şi reducerea acestora,
precum şi utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare şi reciclare; – 10 puncte
b) dezvoltarea activităţilor de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor şi
serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; – 10 puncte
c) înfiinţarea şi/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru
materialele şi produsele rezultate din activităţi de economie circulară, precum şi
acreditarea acestora, după caz; – 15 puncte
d) înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a
bunurilor în vederea reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor; – 20 puncte
e) extinderea activităţilor de reciclare a deşeurilor; – 20 puncte
f) crearea unei platforme electronice, unice la nivel naţional, care pe baza informaţilor
introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător şi cumpărător; – 15 puncte
g) realizarea de centre de colectare şi valorificare a produselor din lână, in, cânepă,
textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare; – 20 puncte
h) reciclarea/reutilizarea şi/sau valorificarea deşeurilor industriale generate în materii
prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deşeului din
care provin; – 20 puncte
i) modernizarea instalaţiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu
efect de seră – denumite în continuare GES, cu cel puţin 30% mai mici, precum şi
reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanţi în raport cu linia tehnologică existentă;
– 10 puncte
j) introducerea/extinderea producţiei produselor care nu conţin plastic, alternative la
produsele din plastic de unică folosinţă; – 20 puncte
k) introducerea/extinderea producţiei de ambalaje care nu conţin plastic. – 20 puncte

SECTOARELE DE ACTIVITATI ELIGIBILE

 • – 11 Fabricarea băuturilor
 • – 12 Fabricarea produselor din tutun
 • – 13 Fabricarea produselor textile
 • – 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • – 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • – 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • – 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 • – 19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
 • – 20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
 • – 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
 • – 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • – 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • – 24 Industria metalurgică
 • – 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
 • – 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • – 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • – 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
 • – 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
 • – 30 Fabricarea altor mijloace de transport
 • – 31 Fabricarea de mobilă
 • – 32 Alte activităţi industriale
 • – 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
 • – 3831 Demontarea/Dezasamblarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • – 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • – 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
 • – 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • – 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 • – 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • – 9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • – 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • – 9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
 • – 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc

GRILA DE PUNCTAJ

 • – Activitatile prevazute in OG 27/2022, art 18, lit d), e), g), h), j), k) – 20 puncte
 • – Activitatile prevazute in OG 27/2022, art 18, lit c), f) – 15 puncte
 • – Activitatile prevazute in OG 27/2022, art 18, lit a), b), 1) – 10 puncte
 • – Numar locuri de munca create 5 puncte/loc de munca creat – Maxim 15 puncte
 • – Cresterea cantitatii de materie prima secundara – 5 puncte
 • – Cresterea gradului de reutilizare al produselor – 10 puncte
 • – Prelungirea duratei de viata a produselor – 10 puncte
 • – Scaderea emisiilor de CO2 pe lantul valoric – 5 puncte

Serviciile de consultanță includ:

✓ Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;

✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;

✓ Redactare Plan de afaceri, cerere de finanțare și orice document necesar depunerii

proiectului;

✓ Depunerea cererii de finanțare.

✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări dacă este cazul;

✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;

✓ Consultanță pentru implementarea planului de afaceri;

✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;

✓ Realizarea dosarului de decont.